تهران - بلوار آفریقا
989170901433+ alirahmanian1@gmail.com
سلام ! به سایت من خوش آمدید

درباره ما

programming:

 • Java
 • C
 • php
 • python
 • android
 • java script

devOps:

 • Zabbix
 • Ansible
 • Docker
 • Jenkins
 • Git

database:

 • oracle db administration
 • oracle db gaurd
 • oracle db rac
 • oracle db plsql
 • mysql
 • mysql HA
 • mongoDb

Weblogic:

 • weblogic adminstration
 • weblogic performance tuning

linux:

 • LPIC 1
 • LPIC 2
 • LPIC 303
 • bash Scrpting

:مهارت ها

رزومه پروژه : در حال بروز رسانی

رزومه تدریس : در حال بروز رسانی